آدرس : ایران استان اصفهان شهر اصفهان خیابان رباط اول نبش کوچه شماره ۶۰ ساختمان الماس 
کد پستی : ۸۱۳۹۸۷۷۱۶۶

 تلفن: 00983134410406 
       00989134304891
       00989138134890
ایمیل : info@ozhantabaar.ir